به منظور بهینه سازی خواص مختلف و نیز فرآیندپذیری رزین های پلیمری متداول و ویژه، انواع مستربچ های افزودنی با خواص منحصر به فرد توسط سیبا پلیمر کبیر تولید می شوند؛ که مهمترین آنها عبارتند از: