پرتو UV جو، غالباً منجر به اکسیداسیون نوری پلیمرها می گردد؛ زیرا فوتون های UV می توانند توسط پلیمرهای مختلف در طول موجهای مختلف جذب شوند. از آنجا که انرژی این فوتونها در محدوده طول موج ۲۹۰ الی ۴۰۰ نانومتر در حدی است که بتوانند پیوندهای موجود در ساختار پلیمر را بشکنند، این پرتوها باعث تخریب پلیمر می گردد.

در این راستا، مستربچ های پایدارکننده UV به منظورمحافظت از پلیمرهای مختلف در برابر اشعه UV به آنها اضافه می گردد. عملکرد این پایدار کننده از طریق چندین مکانیزم مختلف صورت می گیرد:

در مکانیسم نخست که اکثر پایدارکننده های UV از طریق آن عمل می کنند، مستربچ پرتو UV را جذب نموده و سپس آن را به شکل کم انرژی تر پس می دهد. مکانیزم دیگر فرو نشاندن ماکرومولکول های برانگیخته شده  و اتلاف انرژی آنها به صورت گرما می باشد. و نهایتاً مکانیزم سوم از طریق جذب رادیکالهای آزاد ناشی از پرتو UV می باشد.

پلیمرهای محافظت نشده در برابر UV معمولاً علاوه بر اینکه تغییر رنگ داده و دچار زرد شدگی می گردند، از نظر خواص فیزیکی – مکانیکی همچون استحکام کششی و مقاومت ضربه ای نیز تضعیف می شوند.

سیبا پلیمر کبیر با توجه به کاربرد محصول نهایی و شرایط محیطی استفاده از آن، قادر به ارائه مستربچ های پایدار کننده UV مختلف با مشخصه های منحصر به فرد می باشد. عمده کاربرد این مستربچ ها در فیلم های کشاورزی، لوله های دوجداره و تک جداره و نیز قطعات خودرو می باشد.